Obsługa kadrowo-płacowa w Martax

Obsługa kadrowo-płacowa jest bezpośrednio związana z księgowością. Jeszcze kilkanaście lat temu praca w tzw. kadrowości polegała głównie na prowadzeniu teczek osobowych, zwłaszcza, że w wielu miastach i miasteczkach funkcjonowały duże, państwowe firmy. Kadrowa była zobowiązana do sprawdzania planu urlopowego oraz przygotowywała dane do naliczania miesięcznych wynagrodzeń. Do dzisiaj funkcjonuje takie rozumienie pojęcia zawodowego ”kadrowa” jako osoba prowadząca sprawy pracownicze. To niezwykle ważne stanowisko w firmie, ponieważ jest to osoba, której szef powierza realizowanie swoich zobowiązań wobec pracowników, a przede wszystkim zleca nadzór nad zasobami ludzkimi.
Specjalista do spraw księgowo-kadrowych a specjalista do spraw wynagrodzeń

Dziś często spotkać się można z opisem stanowiska nazwanym „pracownik do obsług księgowo-kadrowych” lub działu zwanego HR- Human Resources. Kadrowcy dzielą się na HR twardy i miękki. Co to oznacza? Dział HR zajmujący się zarządzaniem tzw. zasobami ludzkimi realizuje wszelkie zagadnienia związane z zatrudnianiem i przepływu pracowników w firmie. Ich zatrudniania, adaptacji, monitoringu kariery oraz rozwoju w firmie, aż po działania związane z opuszczeniem przez pracownika firmy. To bardzo szeroki zakres obowiązków. Twardy HR to tzw. tradycyjne kadry. Pracownik zajmujący się  obsługą kadrowo-płacową to osoba specjalizująca się w prawie pracy oraz w prawie cywilnym. Do ich obowiązków należy m.in. zbadanie kwalifikacji pracownika starającego się o określone stanowisko, przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, kierowanie pracowników na badania lekarskie czy obowiązkowe szkolenia BHP.
Czym obecnie zajmuje się obsługa kadrowo-płacowa Kraków?

Obsługa księgowo-kadrowa musi zapewnić w firmie wszelkie ramy formalnoprawne związane ze zmianami personalnymi, zmianami stanowisk czy wynagrodzeniami osiąganymi przez pracowników. Tego oczekuje się po  specjalistach w dziedzinie „kadrowo-płacowej”. Część obowiązków opiera się na pracy biurowo organizacyjnej, ponieważ pracownik działu księgowo-kadrowego obecnie musi także umieć zadbać o formalną stronę wszelkich spraw dot. pracowników. Musi zorganizować proces gromadzenia i obiegu dokumentów dot. np. wniosków pracowniczych. Dział kadrowo-płacowy rozlicza czas pracy zatrudnionych osób, godzin etatowych i ponadwymiarowych, dni urlopowych czy innych nieobecności np. wynikających z opieki nad dzieckiem zdrowym czy zwolnień lekarskich. Na tej podstawie kadry opracowują wszelkie potrzebne dane do naliczenia wynagrodzenia za dany miesiąc. Dodatkowymi umiejętnościami pracownika obsługi kadrowo-płacowej Kraków są aspekty wynagrodzeń pracowniczych zwiazane z ubezpieczeniami społecznymi czy podatkami. Są to osoby często w praktyce naliczające wynagrodzenie!

Prowadzenie dokumentacji kadrowej Kraków.

Księgowość Martax Kraków oferuje lokalnym firmom i podmiotom prowadzenie dokumentacji kadrowej Kraków. Obsługa kadr polega m.in.  na prowadzeniu dokumentacji i ewidencji pracowniczej (w tym także sporządzanie dokumentacji kadrowej Kraków dotyczących zwolnionych i zatrudnionych pracowników, ewidencji czasu pracy, urlopów i innych dni nieobecności pracowników na stanowisku pracy). Obsługa kadr Kraków oferowana przez naszą firmę pomaga pracodawcy w prowadzeniu akt osobowych pracowników. Wspieramy firmy, instytucje i stowarzyszenia poprzez współpracę  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz GUS. Współpraca ta daje wymierne efekty w rzetelnej i zgodnej z aktualnym stanem prawnym prowadzeniem obsługi kadrowej i dokumentacji kadrowej. W ramach tych obowiązków sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Obsługa kadr Kraków, którą oferujemy opiera się także na prowadzeniu dokumentacji BHP oraz wydawaniu wszelkich niezbędnych i zgodnych ze stanem prawnym zaświadczeń. Pełnimy także dodatkowe usługi w ramach obsługi kadrowej Kraków, tj. : sporządzanie regulaminów pracy, opisy stanowisk pracy wraz z zakresem obowiązków, opracowywanie umów towarzyszących umowie o pracę (np. o odpowiedzialności materialnej, zakazie konkurencji) , a także niezbędnych dokumentów dla pracowników, które dotyczę naliczania tzw. kapitału początkowego. Zakres naszych usług świadczonych w ramach prowadzenia dokumentacji kadrowej Kraków jest bardzo szeroki. Ksiegowość Matrax jest otwarta na potrzeby Państwa firmy i dopasuje swoje usługi w ten sposób, aby prowadzenie dokumentacji kadrowej było dla Was realnym wsparciem. Oferta przygotowana dla Państwa związana z obsługą kadr jest elastyczna, a nasze doświadczenie powoduje, że podczas prowadzenia dokumentacji kadrowej nic nas nie zaskoczy!

Kontrola efektów pracy na stanowisku obsługa kadrowo-płacowa Kraków
Praca na takim stanowisku to wiele różnorodnych zadań do wykonania i stanowisko uznawana jest jako odpowiedzialna i żmudna. Nie wspominając o tym, że osoba na takim stanowisku często w taki sposób zarządza personelem, że wpływa to na atmosferę w zespole a nawet ma oddźwięk w pozytywnym tworzeniu wizerunku całej firmy. Kto może dokonać kontroli efektów pracy pracownika działu kadrowo-księgowego? Nie tylko szef, ale przede wszystkim Państwowa Inspekcja Pracy. Ta kontroluje i weryfikuje umiejętności pracownika działu księgowo-kadrowego np. poprzez sprawdzenie: terminowości wypłaty wynagrodzeń czy innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, zgodność w naliczaniu godzin ponadwymiarowych czy samej ewidencji i rozliczenia czasu pracy, poprawność w prowadzeniu tzw. teczek czyli akt osobowych, terminowość w przeprowadzaniu badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), sprawdzenie czy pracownicy zostali przeszkoleni tzw. BHP. PIP ma prawo za wykazane nieprawidłowości nałożą na właściciela firmy kary w wysokości od 1 tys. o 30 tys. zł. Firmy, które przechodzą kontrole PIP, a nie otrzymują żadnych zaleceń ani grzywny mogą poszczycić się świetnymi pracownikami tzw. twardego HR.

Zadania pracowników w tzw. dziale miękkiego Human Resource

Zadaniem  pracowników w tzw. dziale miękkiego Human Resource jest dbałość o jak najlepszy dobór personelu pracowniczego w firmie. Pracownicy tacy muszą monitorować osobę zatrudnioną na określonym stanowisku, aby „umiejscawiać” ja w strukturze firmy tak, aby była ona jak najbardziej wydajna. Pracownik działu kadrowo-księgowego zajmuje się więc np. szkoleniami, które pozwolą pracownikowi rozwinąć kompetencje najbardziej pożądane dla stanowiska jakie wykonuje. Pracownik na tym stanowisku musi być bardzo kreatywny i znać dobrze profil firmy, gdyż to on z zasady zajmuje się też efektywną motywacją personelu, usprawnieniem komunikacji wewnętrznej, ewentualnym wdrożeniem innowacji w tych dziedzinach, czy odpowiada za integrację zespołu. W dużych firmach wzrasta ranga pracownika odpowiadającego za wyżej opisane rezultaty. W wielu zakładach pracy dobry pracownik jest traktowany jak dobry kapitał, a utrata dobrze wykwalifikowanego pracownika jest sporą stratą dla firmy.

Pracownicy miękkiego HR-u zajmują się często rekrutacją. Musi orientować się w branży przedsiębiorstwa, ale także w dziedzinie psychologii. Jest specjalistą ds. personalnych oraz tzw. pomiarem pracy innych i pracy własnej. Przełożony może poprosić go o wykazanie postępów w rozwoju poszczególnych pracowników wykonujących określone zadania czy efekty wdrażanych zmian, czy przeprowadzonych szkoleń lub treningów.
Osoba zatrudniona na takim stanowisku nie tylko jednak rekrutuje i dba o rozwój powierzonych mu pracowników, ale tak??e monitoruje ewentualne zapotrzebowanie na następców na danych stanowiskach pracy i przygotowuje pracowników do objęcia konkretnych zadań. Nazywane jest to umiejętnością wdrażania sukcesji. W wielkich korporacjach uważa się, że pracownik tzw. miekkiego HR potrafi dobrze zarządzać karierą pracowników i zawód ten uważany jest za znaczący dla całej firmy.

Obecnie w większych firmach rozróżnia się specjalistę do spraw wynagrodzenia od specjalisty do spraw płac i kadr. Zadaniem specjalisty do spraw wynagrodzeń jest dokonywanie analiz, na podstawie których pracodawca oferować będzie pracownikom konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe. Te z kolei mają wpływać na realny rozwój firmy. Zadania specjalisty do spraw wynagrodzeń (compensation and benefits specialist)  powoduje, że zakład pracy przyciąga wartościowych pracowników, a tym, którzy już w niej pracuję nie pozwala odejść. To nowe stanowisko nie polega więc tylko i wyłącznie na zapewnianiu terminowego, zgodnego z prawem, poprawnego naliczania wynagrodzeń i świadczeń.

Dlaczego obsługa kadrowo-płacowa Kraków jest tak ważna?

Nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na dodatkowego pracownika związanego z systemem płacowym. Bez specjalisty do spraw płac i kadr, firma nie może istnieć, a bez osobnego stanowiska związanego z systemem wynagrodzeń tak. Mniejsze firmy obowiązki pracownika do spraw wynagrodzeń zlecają kierownikom personalnym lub właśnie kadrowcom. W podpisywanych przez nich obowiązkach wynikajcych z umowy o pracę znajdujemy więc zapisy: analiza wynagrodzeń na rynku pod kątem ich konkurencyjności, koordynowanie okresowego przeglądu wynagrodzeń w firmie, opracowywanie rozwiązań dot. finansowego systemu motywacyjnego, tworzenie tzw. polityki benefitów (m.in. poszukiwania benefitów, negocjacje z innymi firmami dostarczającymi benefity), współpraca a kierownikami lub menadżerami dot. polityki wynagrodzeń, wdrożenie i monitoring sprawnego systemu IT pomagającego w zarządzaniu wynagrodzeniami, współpraca ze specjalistami ds. kadr i płac). Na takim stanowisku najczęściej zatrudniane są osoby po studiach wyższych kończące kierunki takie jak: ekonomia, statystyka, finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi, matematyka.  W praktyce osoba taka powinna sprawnie posługiwać się komputerem jeżeli chodzi o sporządzanie analiz, raportów, opracowań, statystyk, prowadzenia badań, znająca MS Office, w szczególności Excel. Oczywiście znajomość języka angielskiego jest pożądana.

Wymagania wobec pracownika na stanowisku specjalista kadrowo-płacowy są spore. Znalezienie kompetentnego pracownika w tej dziedzinie nie należy do zadań łatwych. Nie każda firma zatrudnia specjalistów do spraw kadr i płac. Często obsługa firm w tym zakresie jest zlecana outsourcingowym firmom, co pozwala np. dużej korporacji na skupieniu się wyłącznie na jej zasadniczych celach. Jeżeli rozważasz także możliwość, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasza oferta 

Nasze biuro rachunkowe to nowoczesne przedsiębiorstwo nastawione na potrzeby klientów. W naszej ofercie znajduje się pełna obsługa kadrowo-płacowa Kraków.

Proponujemy kompleksowe rozwiązania związane z prowadzeniem dokumentacji księgowej na potrzeby klienta oraz urzędów. Każdego przedsiębiorcy, który zleci naszej firmie obsługę kadrowo-płacową traktujemy indywidualnie. Duża wiedza i doświadczenie naszych pracowników to gwarancja tego, że pełna obsługa kadrowo-płacowa Kraków jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, rzetelnie i na czas.

Zawsze staramy się wskazywać klientom najkorzystniejsze rozwiązania w odniesieniu do ich aktualnej sytuacji na rynku oraz oczekiwań. Dokładamy wszelkich starań, by pełna obsługa kadrowo-płacowa Kraków spełniła oczekiwania klientów dążących do osiągnięcia różnych celów.